On 27 October 2020 this collection was donated by Jan van der Leij in Bitgummole to Stichting Erfgoed Fundaasje, who will house it, according to contract with the municipality Waadhoeke, where it is secured for the future and made accessible for general consultation.

The persons concerned can be found in the Genealogy Van Aisma, among others. (www.erfgoed-fundaasje.nl)
The documents in this archive are copies without exception.

BOX I
I Photos concerning the family Van Aisma
Aisma, van, Minke Everts (3x)
Aisma, van, Trijntje Everts (2x)
Siderius, Houkje Pieters (2x)
Wal, van der, Tjitze
Lourens, Tietje (2x)
Lourens, farm at Huizum
Lourens, Klaas (2x)
Lourens, Klaas and Kramer, Hieke (2x)
Lourens, Willem (2x)
Lourens, Hanna
Lourens, Tietje, with child
Lourens, Dirk (2x)
Wal, van der, Eeltje, Tietje, Johanna Maria, Eelkje, Tjitze, Minke.
Unknown (2x)
1 Man with goat
2 Dog cart with four people.

II Documents concerning genealogy Van Aisma
1 Prologue
2 Documents concerning the family tree of the family Van Aisma
3 Miscellaneous

III Documents concerning Evert Klazes and Johannes Everts van Aisma
1 Documents concerning Evert Klazes van Aisma
2 Documents concerning Johannes Everts van Aisma

IV Documents concerning Hartman Johannes van Aisma
1 Documents concerning Hartman Johannes van Aisma
2 Distribution of inheritance of Hartman Johannes van Aisma, 7-7-1875
3 Legacy of Jannigje Klazes Wassenaar, 12-10-1867
4 Marriage certificate of Hartman Johannes van Aisma and Hermina Busscher
5 Will of Remmo Busscher, 27-2-1857

V Documents concerning Gertje Johannes van Aisma
1 Miscellaneous documents concerning Gertje Johannes van Aisma x Pieter Fabry de Jonge
2 Data of deeds of Gertje Johannes van Aisma
3 Deed of sale of house at Willemskade Leeuwarden, 11-9-1911
4 Deed of sale of farm at Nes (Westdongeradeel), 9-9-1876
5 Codicil of Gertje Johannes van Aisma, 16-2-1876
6 Will of Gertje Johannes van Aisma, 14-6-1900
7 Will of Gertje Johannes van Aisma, 16-2-1905
8 Revocation of will of Gertje Johannes van Aisma, 27-2-1913

VI Documents concerning Johannes Hartman van Aisma
1 Miscellaneous documents concerning Johannes Hartman van Aisma
2 Articles from the Leeuwarder Courant
3 Contract of number change, 19-4-1886
4 Obligation of Firma Gebr. Kuhlmann, 17-2-1906
5 Obligation of Firma J. Drielsma & Zn., Leeuwarden, 10-2-1907
6 Revocation of will of Johannes Hartman van Aisma, 4-2-1908
7 Will of Johannes Hartman van Aisma, 20-3-1908
8 Obligation of Simon Jans Hania, Sybrandahûs, 24-4-1908
9 Deed of sale, 1-11-1918, Johannes Hartman van Aisma as mandatary for Willem Herman baron toe Schwartzenberg en Hohen Lansberg
10 Death certificate of Johannes Hartman van Aisma, 31-10-1942
11 Speech of Johannes Hartman van Aisma, written by Auck Peanstra, 4-2-2006
12 Inventory of the Van Aismahuis, 1969

DONATION AGREEMENT

Hereby, the undersigned

Jan van der Leij
It String 27
9045 RE BITGUMMOLE

declares that the

Collection Van Aisma – donation Jan van der Leij
created by him and specified in the attached document

is donated by him and management transferred to

de Stichting Erfgoed Fundaasje
Vredeman de Vriesstrjitte 59
8921 BS LJOUWERT

Thus drawn up in duplicate,
Bitgummole, 27 oktober 2020.

Jan van der Leij

Goasse D. Brouwer, dir. Stichting Erfgoed Fundaasje

SKINKINGEN OAN RYKSARGYF
De J.H. van Aismastichting hat yn 1996 en 1997 in skinking dien oan it Ryksargyf te Ljouwert dat ûnderskate argyfstikken omfiemet, te witten:
I In samling hanskriften
1 in fragmint oer de Van Aysma’s, mei y, yn hanskrift fan Evert Klazes van Aisma;
2 trije kwitânsjes oangeande Evert Klazes;
3 seisentritich stikken oangeande  testaminten, ferkeapingen en hier  út 1624 o/m 1809 – dêrby binne gjin dokuminten oangeande de Van Aisma’s, docht bliken út de ynvintarisaasje dêrfan, opmakke troch Erfgoed Fundaasje.
Ynvintarisnr Tresoar 768. Beskriuwing: 345 – Verzameling Aanwinsten Rijksarchief.
Sjoch Skinkingsbrief -11-1996, hjirûnder:

II Twa boeken en dêrneist argyfstikken (1798-1849) Nederlânsk Herfoarme Tsjerke Bitgum 
Sjoch Untfangstbefestiging, 30-5-1997, hjirûnder:

OARE ARGYFSTIKKEN
Op it stuit is noch net dúdlik wêr’t de neikommende argyfstikken út it Van Aisma Argyf bedarre binne. It tsjintwurdige bestjoer fan ’e J.H. van Aisma Stichting hat dat argyf net ûnder eagen hân. It wie noch foarhannen yn it Van Aismahûs yn novimber 1986. It bestjoer giet nei wêr’t dy dokuminten en realia telâne kommen binne.
1 Brieven,  fan Hartman van Aisma (VI.2) oan Gertje van Aisma, troud mei Pieter Fabrij de Jonge; mooglik ek brieven fan syn healbroer Johannes Hartman en oaren.
2 Akten (oantal net bekend).
3 Foto-albums, twa eksimplaren, dikke kartonnen yn linnen of side ynbûn, mei foto’s op karton fan de famyljes Van Aisma’s, Busscher-Braak, Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg.
4 Portretten, fan:
-Gertje van Aisma en Pieter Fabrij de Jonge (IV.1.4)*
-Maaike van Aisma (IV.1.5)*
-Hartman Johannes van Aisma (V.1)*
-Jannigje Klazes Wassenaar, idem*
-Antje Douwes van der Meer, idem*
-Hermina Busscher, idem*.
De sifers korrespodeare mei dy yn ’e Genealogy Van Aisma: www.erfgoed-fundaasje.nl – rjochter kolom: Van Aisma
*= hong yn in ovale swarte list yn ’e Van Aisma-keamer.