GENEALOGY BROUWER
St.-Anne – Bitgum

Kom, kom, allegear merakels, allegear merakels!
Siswize fan Gerben Klazes Brouwer (1777-1818, X)

Click on the flag for the English version.

Dizze Genealogy Brouwer 1 omfiemet neikommelingen fan Reimer Gerbens Brouwer I (nûmer XI.1 yn dizze stambeam) en Jantje Rinses Haadsma. De stamrige, dy’t oan dizze stambeam foarôfgiet, begjint om ende by 1450 en de manlju dêryn binne oant yn ’e fyftjinde generaasje sûnder útsûndering boer, mear as 500 jier. Dat is konsistint en tagelyk betreklik: it giet by sa’n opset inkeld en allinne om de lijn fan heit op soan. Sûnt de 15e iu hat in minske sa’n 15.000 foarâlden, gâns dêrfan binne wat oars as boer.
Sûnt omstrings 1725 buorket dit laach te Bitgum. Gerben Reimers Brouwer I (XII.1) kipet der wat út trochdat er de terp Bessum dêr ôfgraaft, dêrmei heel wat fynsten opsmyt, en dat er mei syn frou Brechtje Folkerts Damsma de keatspriis de Nije Gripe skinkt oan keatsferiening Oefening Kweekt Kunst, dêr’t er beskermhear fan is.
By har soan Reimer Gerbens Brouwer II (XIII.1) en syn húshâlding spilet de bekearing op. Soks rint as in reade tried troch dy har libbens.
Under har neiteam binne yn twa-trije generaasjes opfallend folle dy’t har bewege op Frysksinnich mêd. Benammen Gerben Reimers Brouwer II (XIV.1) fielt him roppen om him yn te setten foar de Frysk Nasjonale saak, dat wol sizze: Wês dysels.

Hjirûnder fiif geslachten op portret. Gerben Reimers Brouwer I (1829-1914, XII.1), Reimer Gerbens Brouwer II (1856-1929, XIII.1), Gerben Reimers Brouwer II (1886-1961, XIV.1), Reimer Gerbens Brouwer III (1912-2001, XV.1) en Gerben Reimers Brouwer III (1942, XV.3). Fotograaf 1: Van der Peijl, Ljouwert; 2: Anne R. Brouwer, Bergen 

Neist stamrige en stambeam wurde hjir yn in kronyk ûnderskate dielûnderwerpen beskreaun en skôge. Hjir en dêr binne de swetten fierder útlein as allinne eigen honk, sadat in byld ûntstiet fan sosjale fermiddens, fan Fryske beweging en libbenssjenswizen.

Tagelyk tsjinnet dizze opset as dokumintaasje fan foto’s, brieven en oar argyfmateriaal. Om net tefolle fan it goede fan dit miel foarset te krijen, kin trochklikt wurde foar mear priuwkes.
It
wiidweidich famylje-argyf wurdt – neist dit digitaal bestân – fierders foar de takomst feilichsteld en bewarre yn klimaat-behearske kluzen by de gemeente Waadhoeke. De argiven binne dêr op ôfspraak mei Erfgoed Fundaasje foar ûndersyk te rieplachtsjen.
Wy tidigje uteraard op oanfullingen en f
erbetteringen. Sjoch: Oer ús info@erfgoed-fundaasje.nl

De Genealogy Brouwer St.-Anne-Bitgum is ûnderferdield yn trjje stagen, neiteam fan ’e bruorren:
-Reimer Gerbens: Genealogy Brouwer 1, folget hjirûnder.
-Sipke Gerbens: Genealogy Brouwer 2
-Wopke Gerbens: Genealogy Brouwer 3.
De stamrige is wol fierhinne tichttimmere en stiet op dizze side.
Alle trije stambeammen binne foarearst oant de 21ste generaasje per side ek yn skema werjûn.
Yn parentelenwurde de neikommelingen fan Gerben Reimers Brouwer I en Brechtje Folkerts Damsma beskreaun, te witten
Maartje Gerbens Brouwer:
Genealogy Dijkstra
Reimer Gerbens Brouwer II: hjirûnder XIII.1
Jantje Gerbens Brouwer: Genealogy Siderius
Folkje Gerbens Brouwer: Genealogy De Jong – Bitgum
Dirkje Reimers Brouwer: Genealogy Van Tuinen
Bregtje Reimers Brouwer: Herman Andringa, Tsjikke Andringa, Ype Brouwers, Piter Andringa, Andringa 3 – Geschiedenis van de verschillende families Andringa van 1450 tot heden, Andringa Stichting, 2016 ISBN 978 90 803 389-0-6 (YB 121, side 346) en Genealogy Wartena
Gerben Reimers Brouwer II, sjoch hjirûnder XIV.1
Hendrikje Reimers Brouwer: Genealogy Van der Schaaf.

Alles is wurk yn útfiering. Genealogy Brouwer 2 en 3 stean noch yn ’e stegers.

* = berne/born
~ = doopt/baptized
x = troud/married
w.m.=wennet mei/living together
sk=skieden/divorced
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/buried
§=anekdoate/meidieling/tafoeging; wêrjûn yn grien
Wat is in stambeam?
Wat is in genealogy?

Boarnen û.o.:
-generaasjes I-VII: Genealogysk jierboekje 1989 – Pieter Nieuwland: Meylema – Genealogy, Fryske Akademy, Ljouwert, 1989; side 49
Frysk Kertiersteateboek – Gerben Rientses Wartena en Goasse Doekeles Brouwer: Brouwer-Damsma, Fryske Akademy, Ljouwert 1996
-ûndersyk Erfgoed Fundaasje
-meidielingen: Sybe Harmens Andringa (SHA), Ank Boomgaardt-Wartena (AB-W, û.o. yn it feestboekje Ank Boomgaardt-Wartena 80 jier), Durk Gerbens Brouwer XV.2 (DRB), Gerben Reimers Brouwer XV.1.3 (GRBIII), Maeike Reimers Brouwer XVI.1 (MRB), Nynke Reimers Brouwer XVI.4 (NRB), Piter Gerbens Brouwer XV.4 (PGB), Reimer Gerbens Brouwer XV.1 (RGBIII), Tsjisse Doekeles Brouwer XV.3.5 (TDB), Pieter Meines Donker (PMD), Jabik Keimpes Dykstra (JKD), Tine Harkema-Strikwerda (THS), Hylke Jitzes de Jong (HJdJ), Tsjits Jonkman-Nauta (TJ-N), Durk Sybrens van der Schaaf (DSvdS), Reimer van Tuinen (RvT).

YNHÂLD:
Dizze ûnderwerpen wurdt oan wurke. Klik op it ûnderwerp om daliks te plak te kommen.
SKEMA STAMBEAM
STAMRIGE

§ NAPOLEON KOMT DER NET OAN TE PAS 
– Klaas Gerbens Brouwer wurdt foar 1811 al Brouwer neamd

§ HEIT HEECHST OANSLEIN, SOAN YN EARMHÛS STOARN – Gerben Klazes is ien fan ’e heechsten yn ’e belesting 
§ KOM, KOM, ALLEGEAR MERAKELS! 
– Gerben Klazes lit him oer dit en dat út 
§ IN WAT SNEU SECHJE 
– Klaas Gerbens syn karriêre
§ FAMYLJESIIK – In breed eachweid foar sibben
§ IN KOMMEN EN GEAN OP ’E ROMTE
 – Bewenners fan Sjoelema state

GENERAASJE XII – Gerben Reimers I en Brechtsje Folkerts Damsma en bern

§ TERPBAAS 
– Gerben Reimers I graaft de terp Bessum ôf en fynt Romeinske geloftestien
§ BESKERMHEAR O.K.K. – Gerben Reimers I,  jildsjitter fan ’e Bitgumer keatsferiening
§ KEATSPRIIS ‘DE NIJE GRIPE’ – Brechtsje Folkerts Damsma en har man skinke sulveren keatsbal
§ WOL EN NET TSJERKS – Gerbens Reimers I as drager fan it Wurd, gjin taharker
§ BERNSBERN OER GERM EN BRECHTSY – Ut it ferslach fan ’e Brouwersjûn, 1970

XII.2 RINSE REIMERS BROUWER EN SYN SOANNEN

§ SJOELEMA YN ’E BRÂN
– Rinse Reimers Brouwer ferliest syn pleats
§ ÚT ’E NEDERKLITS – Rinse Reimers klaut by de wâl op
§ ÚTFANHÚZJE OP ’E PLEATS – In skôging fan neef Reimer van Tuinen

GENERAASJE XIII – Reimer Gerbens II en Trijntje Gosliga en bern

§ DE BROUWERSKOFFERKES – Erfgoed foar waar en wyn bewarre by Waadhoeke
§ DE BITGUMER BEWAARSKOALLE – Jonge bern binn’ net fyn of grou
§ KRISTLIK NASJONAAL ÛNDERWIIS – Aldere bern ryp foar kristlike skoalle
§ HIERDER EN RINTMASTER FAN ’E SCHWARTZENBERGS

§ GJIN STIEN TROCH ’T RÚT – Reimer Gerbens II wurdt bedrige
§ GRUT FELLINGWURD – In arbeider hinget foar it keamersrút
§ NIJ FELLINGWURD – De nij-boude boupleats
§ RINTENIERKJE – Besteld mei tsjerkelike saken
§ BEKEARLINGEN
– Fan frijsinnich nei otterdoks
§ PUNTEN FAN DANKZISSEN
– Reimer Gerbens II syn speech mei 40 jier trouwen
§ ANEKDOATEN OER REIMER GERBENS II
§ KRISISJIERREN
– Mei kwytskelde skulden troch de tiid
§ BESIT FERBOELGUODDE
– Nynke Gosliga har goed en guod op buorden

XIII.2 REIMER RINSES BROUWER – Brouwer, Van der Ploeg en Hilarides

§ BEKWAAM 
– Reimer Rinses syn gaven bekliuwe net
§ BROUWERSKOP – Rinske Reimers wit wierskynlik wat se wol

XIII.3 FEIKE RINSES BROUWER

§ FERSTOPPE FERLINE 
– Feike Rinses ferlit syn njai en bern en ferliest it libben

XIV.1 GERBEN REIMERS BROUWER II

§ GERBEN REIMERS DE MILITÊR 
– De grenadier dy’t de koets fan Wilhelmina lûkt
§ FERLOVINGSTIID EN SA
§ STÂNSFERSKIL OF ONGELIKENSE BEHANNELING – Net mei-inoar yn ’e tram, mar wol op portret
§ BUORREN 10 TE BITGUM
 – In stamhûs
§ GERNIER EN LYTSHANNELER YN IERDAPPELS – Germ en Anne krije ’t lân fan pake oer
§ DEUGDEN – In gea fan goed en kwea
§ EIGEN ARBEIDERS – ARBEIDERS EIGEN – Gerbens Reimers’ soannen jilde as goedkeape krachten
§ FRYSK BIDDEN YN TSJERKE FERBEAN – In striid mei hite hollen en kâlde herten
§ DE HERAUT – Korrespondinsje mei de Kuypers
§ IN SEGEL FOAR DE TSJERKE – Gerben Reimers II ûntwerpt it ‘segel’ fan de Grifformearde Tsjerke Bitgum
§ BITGUMER FORMIDDEN – Kristlike kultuer? Wat is dat?
§ OMGONG MEI DÛMENYS – Wiisbegearige selsstúdzjes
§ DE KRISTLIK FRYSKE KRITE KAREL ROARDA – Wy Sels: Gerben Reimers II rjochtet Krite op 
§ KLOKOPSKRIFT 
Gerben Reimers’ klok betinkt it bodzjend folk fan ’t gea
§ TECHNYK KRIJT GJIN GELYK – Gerben Reimers II syn lyk wurdt net riden, mar droegen
§ BROUWER DE BEWEGER – Gerben Reimers II – God mei Fryslân, Kristus foar alles
§ HISTOARYSKE TONIELSTIKKEN – De heroyk fan Willem Loadewyk kontra de tragyk fan Karel Roarda
§ HISTOARYSKE OPTOCHTEN – Gerben Reimers II skept koaning Aldgillis ta libben 
§ DE SLACH BY WARNS – Oan ’e slach foar it monumint Leaver dea as slaef
§ IT NET-FRYSKE FRIESCH GENOOTSCHAP – Gerben Reimers II bedankt foar de eare as beneaming ta lid
§ SEIS MAN STERK – Gerben Reimers en syn soannen
§ DRUKTE JUBILEUMBOEKJES – Freugde en blydskip sille hja dielhaftich wurde
§ IN MEMORIAN ANNE VAN DER SCHAAF EN GERBEN REIMERS II

GENERAASJE XV.1 – Bern fan Gerben Reimers en Anne van der Schaaf

§ TWA KEAR TRIJE DOARPEN – Foarsitter fan wetterskip en iisklub

GENERAASJE XVI
– Bernsbern fan Germ en Anne
GENERAASJE XVII

§ FAMYLJEDAGEN Betinke en klinke
§ FAMYLJE FAN BEWEGERS 
– Wapenfeiten fan fjoerfretters

SKEMA
Yn dit skema binne de nammen oanjûn neffens skriuwwize yn ’e Boargerlike Stân, sa is bygelyks Anne hjir Antsje en Roymer hjir Reimer.
Klik op it skema om te fergrutsjen.

STAMRIGE

I Pier toe Meylahuus * omstrings 1465 † foar of yn 1534; boer op Meylahûs ûnder Easterein; yn 1494 en 1512 neamd yn de Snitser resesboeken; yn 1511 yn ’e oanbring fan Easterein; yn 1534 is der skeel oer syn testamint; mooglik soan fan Sywrd Piersz;
x N.N.

Soan:
II Wattye Piersz. * omstr. 1490 † 25 des. 1542 (‘kerstheijlige daegh’); neamd yn 1494, boer te Wjelsryp, wierskynlik op Lamckama;
x 1 N.N.
x 2 Wick Reinsdr. † Wjelsryp koart foar 17 maaie 1563;
Wick x 2 Jettze Pieckesz., libbet noch yn 1571

Soan út it twadde houlik:
III Tyalling Watsesz. Meylema (ek:Tzalinck) * omstr. 1535; yn 1561 boer op Eckema te Wjelsryp, yn 1568 boer te Seisbierrum yn 1568, yn 1571 op Lamckama Tsjeppenboer ûnder Wjelsryp, dêr’t er foar in part ek eigner fan is. Wennet dêr noch yn 1585. Yn 1598 is syn frou Rieme Jarichsdr. widdo;
x foar 1563 Rieme Jarichsdr., wennet as widdo te Dronryp en libbet noch yn 1615; dochter fan Jarich Martens, boer op en mei-eigner fan Grut Lopens te Kubaard (1529, 1560) en fan Syts Abbedr.

Soan:
IV Watse Tjallingsz. * omstrings 1570 † Stiens begjin 1615, boer te Stiens,
x 1 Foeckel Pietersdr.
x 2 Anna Tjallingsdr. † Stiens 8 febr. 1635, dochter fan Tjallingh Sipkesz., boer te Stiens op in pleats fan it kleaster Genaerd, en fan Frouw Gerrytsdr.
Anna x 2 Peter Gerrits
Anna x 3 Stiens 23 jan. 1620 (3de proklamaasje) Jarich Jansz, fan Britsum

Soan út it twadde houlik:
V Pieter Watses (ek: Pijtter) * Stiens 1610 ~ dêr 17 april 1620 (dan is syn heit al stoarn en syn mem wertroud; nei alle gedachten wie syn heit minnist) † Aldtsjerk 25 nov. 1702, 92 jier; lidmaat Herf. Tsjerke Oentsjerk 24-2-1665; lid tsjerkeried; lidmaat te Aldtsjerk 26-8-1683; boer te Oentsjerk (1640 op stim nr 14), letter wierskynlik rintenier te Aldtsjerk.
x 1 Stiens 10 april 1631 (3de proklamaasje) Trijn Auckes fan Oentsjerk (de earste en tredde frou fan Pytter Watses hawwe deselde namme)
x 2 1650 Barber Meyles
x 3 Oentsjerk 26 sept. 1675 (1e proklamaasje) Trijntje Auckes  fan St.-Anne; lidmaat te Oentsjerk 10-12-1675 mei attestaasje fan ‘Annakerck’

x 4  Aldtsjerk 25 des. 1683 Maeicke Jans fan Aldtsjerk

Soan út it earste houlik:
VI Watse Pieters * Oentsjerk omstrings 1645 † Boarnwert foar 1705; Watse Pieters en syn earste frou binne 9 juny 1671 ynskreaun as Herf. lidmaten te Oentsjerk.
Se buorkje earst te Oentsjerk, neffens hieropsizzingen yn 1685, 1687 en 1689 op Bornmeer ûnder Wânswert (stim nr 17) oant 1689; op 18 aug. 1689 binne Watse en syn twadde frou, oerkommen fan Wânswert, as lidmaten ynskreaun te Aldtsjerk. Yn 1698 is Watse hierder fan stim 5 te Aldtsjerk. Hy wurdt yn 1698 neamd as ien fan de mannen dy’t it tafersjoch hat oer de stimgerjochtigden te Aldtsjerk; boer op Boarnwerterhuzen te Boarnwert;
x 1 Oentsjerk 26 febr. 1671 (1e proklamaasje) Grietie Wiegers (ek Wiggers) fan Wânswert, † Oentsjerk; ynventarisaasje fan it stjerhûs 29 des. 1680; dochter fan Wigger Sybes, boer te Wânswert, en fan Reinu Jaspers; Gryt is widdo fan Pier Wopkes
x 2 Oentsjerk 21 maaie 1682 (1e proklamaasje) Imck Dircks fan Wânswert, † nei 1705, widdo fan Tjaerd Jarichs.

Soan út it earste houlik:
VII Pier Watses ~ Oentsjerk 25 des. 1671 † Ferwert nei 2 okt. 1709, ynventatisaasje fan syn guod 26 maart 1711; boer te Wânswert oant 1697, dêrnei op ’e kleasterpleats ‘De Flappe’ te Ferwert, stim nr 37;
x Wânswert (?) 1691/92 Antje Jarichs * Wânswert ~ Ferwert † Ferwert nei 1744; lidmaat te Wânswert 16 april 1690, mei har man lidmaat te Ferwert 8 aug. 1697; dochter fan Jarich Fokes, boer te Stiens en Jislum, en fan Trijntje Meinerts; Ant trout twad omstrings 1711 Bote Tjammes, mei wa’t hja it bedriuw fan har man fuortset.

Seis bern bekend:
1 Gerben Piers ~ Wânswert 5 april 1693
2 Gerben Piers, folget VIII
3 Jong ferstoarn
4 Jarich Piers Ferwerda * Wânswert 1697 † Ljouwert 19 april 1775; boarger fan Ljouwert 16 sept. 1722, boargerfaandrich 1735-1738, boargerhopman 1739-1744, froedsman 1744-1775, boumaster 1756-1759; master bierbrouwer dêr;
x 1 Ljouwert, Westertsjerke 13 juny 1723 Hendrikje Cornelis
x 2 Ljouwert, Jakobiner tsjerke 22 febr. 1764
Martien Alberts Mijer []Ljouwert, Aldehoustertsjerkhôf 19 juny 1783;
Martien x 2 1776 Gijsbertus Krips

5 Grytie Piers ~ Ferwert 25 sept. 1701 † nei 1773;
x
Tjepke Hendriks, boer op Onghe state te Ferwert (stim nr 2)
6 Watse Piers ~ Ferwert 2 july 1707, boer op Lyts Sminia oan ’e Seedyk ûnder Ferwert (stim nr 21) en brûker fan hoarnleger nr 19 en 20 dêr;
x Saapke Pieters ~ Ferwert 11 des. 1712; dêr lidmaat op belidenis 13 maaie 1747; dochter fan Pieter Pieters en fan Antje Sipkes.

Fan har stamt ûnder oaren de famylje Hoogland ôf, yn Ferwerteradiel, Menameradiel, It Bilt.
Sjoch: Genealogysk jierboekje 1962 – J.IJ. Feenstra: Het geslacht Hoogland; Genealogysk jierboekje 1987 – Pieter Nieuwland: Kertiersteat fan Pieter Nieuwland, Fryske Akademy, Ljouwert 1962 en 1987.

VIII Gerben Piers ~ Wânswert 17 juny 1694 † Bitgum, by de Mole, 24 maart 1783, 89 jier [] Bitgum rigel 16; omstrings 1725 boer op ‘Zwettehorne’ (B nr 20) yn it Bitgumer Nijlân; omstr. 1730 boer by de Mole te Bitgum, Schwartzenberg-pleats, stim nr 4 (44 pmt); yn 1738, 1748 boer op Dyksterhuzen, Stedspleats, stim nr 17, letter nr 14, (66 pmt), yn ’e 19de ieu neamd ‘Zomerzorg’, no Dyksterhuzen nr 34; yn 1758 boer op Grut Alsert, stim nr B19, nij nr B16, (128 pmt), no Ingelumerdyk nr 6; yn Kwotisaasjekohier wurdt er ‘welgesteld’ neamd;
x Bitgum 8-5-1729
Wijke Scheltes Heslinga * wrsk. Bitgum ~ wrsk. Bitgum nov. 1708, dan wurdt doopt ‘soontje van Schelte Jacobs genaamd Wiltje’, nei alle wierskyn is dit in fersin en waard Wijke doe doopt, † Bitgum 1805 (foar 21 maaie) [] Bitgum rigel 16; lidmaat op belidenis Herf. Tsjerke Bitgum 9 maaie 1735; lidm. dêr 1739, op Dyksterhuzen; lidm. idem 1765, by de Mole; nei de dea fan har man boerinne op Grut Alsert, letter rintenierske te Bitgum(mole); dochter fan Schelte Jacobus Heslinga en fan Eelck Clases, bouboeren op Buma state op Dyksterhuzen (no nr 1).
Fan Wijke Skeltes wurdt de ynventaris en skieding fan ’e neilittenskip opmakke op fersyk fan ’e bern en bernsbern (Weesboek Menameradiel nr 51, 21 maaie 1805).
Sjoch: Bylage I Ynboelbeskriuwingen 1

Fan Germ en Wijke binne alve bern bekend:
1 Pier Gerbens ~ Bitgum 12 febr. 1730;
x Bitgum 12 maaie 1754, dan beide fan Dronryp,
Aafke Theunis
2 Pieter Gerbens ~ Bitgum 1 juny 1733;
x Bitgum 18 april 1762
Baukje Baukes
3 Schelte Gerbens Heslinga * omstrings 1735 † foar 8 nov. 1810, gernier oan ’e Stienzer Hegedyk ûnder Bitgum, yn 1758 boer op in ‘Heslinga-pleats’ oan ’e middelste dyk yn it Nijlân, B 8; diaken te Bitgum;
x Bitgum 1 juni 1755
Geertje Gerbens (Heslinga), fan Jelsum, as lidmaat op belidenis oannommen te Bitgum 12 nov. 1769
4 Haantje Gerbens ~ Bitgum 13 july 1738
5 Antie Gerbens ~ Bitgum 29 nov. 1739 [] Snits 22 jan. 1777
6 Klaas Gerbens Brouwer, folget IX
7 Jacob Gerbens Heslinga ~ Bitgum 12 maaie 1743 † dêr 25 aug. 1814, boer te Bitgum;

x Bitgum 23 maaie 1768 Aafke Baukes Heslinga * Bitgum † dêr 6 jan. 1819, dochter fan Bauke Jacobs en Giltje Baukes
8 Eeke Gerbens ~ Bitgum 3 july 1746;
x
Dirk Hendriks Bosje † foar 21 juni 1804
9 Akke Gerbens Bitgum ~ 12 nov. 1747;
x Bitgum 28 sept. 1777, dan beide fan Bitgum,
Jan Fokes
10 Jarich Gerbens ~ Bitgum 25 jan. 1750, gernier te Hallum;
x Bitgum 29 aug. 1779, 
Yebeltje Rienx, fan Bitgum (út dit houlik trije bern bekend: Yetske, Weike en Antje)
11 Grietje Gerbens ~ Bitgum 16 july 1752;
x (har neef) Dronryp 19 juny 1774
Klaas Mattheus Heslinga * Boksum, boer ûnder Dronryp, sn f. Mattheus Scheltes Heslinga, boer te Boksum, en fan syn tredde frou Trijntje Gerrits.

IX Klaas Gerbens Brouwer (yn akten foarnamme ek stavere as Claes/Claas, hy skriuwt syn namme sels as Klaas) * omstrings 1741 † Súdhoek fan St.-Anne ûnder Bitgum 18 nov. 1800 [] Bitgum rigel 16; Mr. bierbrouwer te St.-Anne (hoeke Warmoesstraat/Van Harenstraat), 1788 boer op Sate nr 3 yn ’e Súdhoek fan St.-Anne ûnder Bitgum (kadastraal nr 71, letter 49, no Langhústerwei nr 4); brûker fan sawat 190 pmt; lidmaat Herf. Tsjerke St.-Anne 24 april 1769; diaken dêr 22 aug. 1784-5 aug. 1787; tsjerkfâd en earmfâd (foar it suderkertier) 23 july 1794-27 maaie 1796

§ ACHTERNAMME FOARDAT NAPOLEON DEROAN TE PAS KOMT
Klaas Gerbens wurdt as bierbrouwer al mei de achternamme Brouwer oantsjutten, dat is de fan foar him en syn beide bern Aaltsje en Gerben al foar de offisjele oannimming/registraasje fan famyljenammen yn 1811. Klaas syn bruorren Skelte en Jabik neame har Heslinga, nei har mem. Wie Klaas foar 1811 net al mei Brouwer oantsjut, dan hie er him mooglik ek mei de fan Heslinga ynskriuwe litten. 

Sjoch: Erfgoed Fundaasje Heslinga – Genealogy

Klaas Gerbens x 1
Hendrikje Alberts † St.-Anne 31 okt. 1769
x 2 (syn achternicht) St.-Anne 29 juli 1770
Tætske Sipkes Heslinga * Hitsum 2 aug. 1743 † Sate 3 Súdhoek St.-Anne 12 aug. 1825 (neffens stjerakte 81 jier âld, kloppet net mei opjefte bertedatum) [] Bitgum r. 16, dr f. Sipke Jans, boer te Hitzum (wrsk. op nr 8), en fan Pietje Petrus Heslinga.
Tætske is nei de dea fan har man (foar in trije-fjirde part ) eigner en brûker fan Sate nr 3 yn ’e Súdhoek fan St.-Anne. Hja buorket dêr mei har beppesizzer Klaas en wierskynlik Reimer, se is dêr ek stoarn; har skoandochter Aukje Reimers Koopal ferfart yn 1821 nei St.-Anne, nei alle gedachten wenje dy har jongere jonges Sipke, Wop en Jelle by har.
Bûten in oanpart yn ’e pleats Sate 3 besit Tætske: eene Hovinge, groot een en negentig roeden, vijf en tagtig ellen, en een en negentig palmen vierkant, gelegen ten oosten aan en onder St Anna Parochie.
Hja lit op 8 augustus 1825 – fjouwer dagen foar har ferstjerren – by opbod de appels, parren en wâlnuten dêrút ferkeapje, de opbringst is dan f 271,50.

By it oangean fan syn twadde houlik lit Klaas Gerbens de ynboel beskriuwe foar syn dochter Aaltsje (It Bilt Weesboeken R.A.-H 33).
Sjoch: Bylage I Ynboelbeskriuwingen 2

Klaas Gerbens Brouwer en Tætske Sipkes Heslinga litte har testamint opmeitsje op 17 nov. 1800 (It Bilt – Notariële Archieven 559).
Sjoch: Bylage I Ynboelbeskriuwingen 3

Tætske Sipkes Heslinga testamintet as widdo op ’e nij op 31 july 1824. Nei har ferstjerren wurdt har ynboel ynventariseard en takseard yn it stjerhûs op 25 augustus en op 24 septimber 1825 (It Bilt – Notariële Archieven 885).
Sjoch: Bylage I Ynboelbeskriuwingen 4

Op 4 desimber 1825 wurdt troch de erfgenamten fersocht ta publike ferkeaping fan ’e huzinge, it lân en de ynboel omreden (neffens in oantekening by it ûndersteande stik).
Sjoch: Bylage I Ynboelbeskriuwingen 5

brouwer-sate-3
Sate 3 yn ’e Súdhoek fan St.-Anne ûnder Bitgum, hjir buorkje trije generaasjes Brouwer. Foto: Bauke Postma. Kolleksje Erfgoed Fundaasje

Ut it houlik fan Klaas Gerbens Brouwer en Hendrikje Alberts binne twa bern bekend:
1 Gerben Klazes ~ St.-Anne 28-7-1765 † foar 29-7-1770
2 Aaltje Klazes Brouwer ~ St.-Anne 7-9-1766 † Kollum 25-11-1849, 83 jier, 24.30 oere, hûsnr 114, wyk A; oerkommen mei attestaasje fan Ljouwert nei Herf. Tsjerke Kollum 5-6-1796; winkelfrou te Kollum yn 1834; yn 1849 sûnder berop dêr;
x
Anne Lubberts Kloosterman * omstr. 1756 † Kollum 4-4-1814, 58 jier, 13 oere, hûsnr 110, wyk A; keapman te Kollum, sn f. Lubbert Annes en Trijntje Theunis.
Neffens akte fan nammeregistraasje yn 1811 nimt Anne Lubberts de namme Kloosterman oan foar him en syn seis bern, út de doopboeken binne fiif bern bekend:
1 Lubbartus Annes Kloosterman * Kollum 23-8-1798 ~ dêr 9-9-1798 † dêr 18-6-1821
2 Trijntje Annes Kloosterman * Kollum 27-11-1800 ~ dêr 7 des. 1800;
x Kollum 27 sept. 1834 Haye Tjerks Hacquebord * Ljouwert, touslachter te Kollum, sn f. Tjerk Hayes Hacquebord, touslachter te Ljouwert, sûnt 1802 te Kollum oan ’e Westerdjipswâl mei in twadde touslachterij te Dokkum, en fan Tietje Feddes de Mol, winkelfrou dêr

3 Hendrik * Kollum 25 maaie 1803 ~ dêr 5 juny 1803
4 Theunis * Kollum 23 april 1806 ~ dêr 15 maaie 1806
5 Gerben * Kollum 11 febr. 1810 ~ dêr 4 maart 1810.

Ut it houlik fan Klaas Gerbens Brouwer en Tætske Sipkes Heslinga binne twa bern bekend:
3 Gerben Klazes Brouwer ~ St.-Anne 21-7-1771
4 Gerben Klazes Brouwer, folget X

X Gerben Klazes Brouwer * St.-Anne 2 juni 1777 ~ St.-Anne 15 juni 1777 † Sate 3 Súdhoek ûnder St.-Anne 24 juny 1818, 20 oere [] Bitgum r.16, lizzende sark, oarspronklik grêfskrift:
1818 DEN 24 JUNIJ IS OVERLEDEN/GERBEN KLASES BROUWER IN LEVEN/HUISMAN IN DE ZUIDHOEK ONDER ST ANNE/IN DEN OUDERDOM VAN 41 JAREN EN 3 WEKEN/EN LIGT ALHIER BEGRAVEN/

Gerben Klazes is eigenerfd boer op Sate nr 3 yn ’e Súdhoek fan St.-Anne ûnder Bitgum. Hy stiet op ’e list fan ’e heechstoansleinen op it Bilt (11 april 1812).
Hy is tsjerk- en earmfâd Herf. Tsjerke St.-Anne 7 juny 1808-5 juny 1818; folmacht fan wetterskip ‘Het Oud Bildt’ foar St.-Anne 5 juny 1810-17 juny 1813; lid municipale rie foar St.-Anne 1 jan. 1812-1 okt. 1816; pleatsferfangend skout (foar 1814 wie de beneaming adjunkt maire/loko boargemaster) dêr 21 jan. 1814 oant syn ferstjerren.

Sate nr 3 leit yn ’e gemeente It Bilt en heart ûnder de klokslach fan St.-Anne. Gerben Klazes is as Biltker in skoft adjunkt-maire en as Sint Annebuorster tsjerk- en earmfâd fan St.-Anne. Mar it deistich libben fan ’e Brouwers is rjochte op Bitgum. Sa binne se dêr tsjerklik ynskreaun, wurde de bern dêr doopt en begroeven en gean dy dêr ek nei skoalle ta.

Gerben Klazes x St.-Anne 5 nov. 1797
Aukje Reimers Koopal, ûnder akten tekenet hjasels: Koop=al, * Froubuorren 16 nov. 1775 ~ dêr 25 des. 1775 † Bitgum 13 des. 1856 [] Bitgum r. 31, gr. 1.; dr f. Reimer Sjoerds Koopal, boer yn ’e Súdhoek fan Froubuorren, tsjerk- en earmfâd dêr, en fan Jeltje Wopkes Tolsma, as widdo eigneres en brûkster fan lân ûnder Froubuorren.

Hantekeningen fan Aukje Reimers Koopal, Klaas Gerbens Brouwer en Reimer Gerbens Brouwer

Germ en Auky dogge belidenis op 38 en 36 jierrige leeftyd neffens de Lidmatelist Herf. Tsjerke Bitgum: 1816 Den 11 Februarij zijn tot lidmaten van ons Kerkgenootschap, na afgelegde Geloofsbelijdenis, voor den Kerkeraad aangenomen: Gerben Klazes Brouwer & Aukje Reimers Koopal Echtelieden/…/
Neffens it lidmateregister fan Bitgum ferfart Aukje Reimers – mei tsjûchskrift fan ’e Herf. Tsjerke Bitgum – nei St.-Anne 7 nov. 1821, se wennet dêr sûnder berop, letter te Bitgum.
Sjoch: Genealogy Koopal – IV4.3

§ HEIT HEECHST OANSLEIN, SOAN YN EARMHÛS STOARN
Under it bewâld fan Napoleon wurdt yn elk Departemint in list opmakke fan ’e seishûndert belestingbetellers dy’t it measte besitte. De list foar Fryslân, opmakke troch it Departemint fan Finânsjes te Parys neffens de hâldfêsten fan ’e gemeentebestjoeren, dateart fan 11 april 1812. Under de trichtich lju mei it measte fermogen op it Bilt stiet ûnder St.-Anne Gerben Klazes Brouwer.

Fan ’e seishûndert rykste Friezen wennen doe 47 op It Bilt, dat is 8%, wylst de Biltse befolking (4.883), 2,6% fan ’e Fryske befolking yn dy tiid útmakke (175.375).
Fan ’e Biltse befolking heart 1% by dy riken, dêrneist bestienen 13 à 16% bedeelden. In grut ferskil yn ryk en earm. (Skema út W.Tsj. Vleer, De Friese Wassenaars.)

Jelle gerbens Brouwer rouadvertinsje

Klik om te fergrutsjen.
Germ en Auky har alfste bern, Jelle, is gernier op ’t Bil. Hy hat net sa goed buorke dat er der op ’e âlde dei rynsk fan libje kin en ferstjert yn it Berltsumer earmhûs.
Alhoewol! Alden fan dagen koenen yn syn tiid ek tsjin betelling telâne yn in earmhûs – dat dan as sadanich tsjinne as rêsthûs. Hoe’t Jelle dat hie, is net bekend; hy is net troud en bern hat er likemin.
Fan him stiet wol in rouadvertinsje yn ’e Ljouwerter Krante fan 12-1-1897, en dat is net weilein foar earmelju. Mar it kin ek wêze dat syn begoedige âldste omkesizze Germ Roimers (XII.1) dy bestuivere.

Heden overleed onze waarde Oom/JELLE GERBENS BROUWER, in den/ouderdom van ruim 81 jaren./Berlikum, 9 Januari 1897./G.R. Brouwer./Kennisgeving aan Familie, Vrienden en/Bekenden./

§ KOM, KOM, ALLEGEAR MERAKELS!
Neffens oerlevering út ûnderskate stagen fan syn neiteam, gong Gerben Klazes in kear yn tsjerke yn Bitgum midden ûnder de preek stean en rôp er: Kom, kom, allegear merakels, allegear merakels!
Opmerklik is dat dit sizzen – dat as sprekwurd by it neigeslacht beklonken is – sels oerlevere wie troch de ‘Indise Brouwers’ (de neiteam fan Meindert Wopkes). Maria Martha Warners-Brouwer – in oer-oerpakesister – koe dizze siswize noch yn it Frysk neifertelle (simmer 1973). En ek dit: Gerben Klazes kaam letter net mear yn tsjerke. Doe’t ien him hifke oangeande de reden, sei er: Wat men oan ’e siele wint, ferliest men oan it lichem. It wie yn tsjerke altyd sa kâld. Syn neiteam naam tenei de betsjutting sawol letterlik as figuerlik op. Fia deselde boarne waard út Indië wei it folgjende trochjûn: Gerben Klazes mocht graach in slokje en sa kaam er wolris beskonken thús. Ien fan dy kearen rôp er syn frou. Mar dy woe fan nidigens net komme. Hy sil tocht ha: Asto net by my komst, dan kom ik wol by dy. En sa stoep er op it hynder de keamer yn.
’t Ferhaal gaat ok dat doe’t Germ en Auky trouden, Germ teugen Auky saai: Jou my de poat Auk. Dêr hest ’m Gerrem. Dutselde dee him ok foor soa’n seuventig jaar eerder bij Tsjalling Camstra en Auck Haersma: Jou my de poat Auck. Dêr hast him Tsjalling.
Sou ’t ferhaal dêr wegkomme?

(Hjirûnder is de stavering fan ’e foarnammen oanhâlden sa’t dy yn ’e doopboeken stiet.) Ut it houlik fan Gerben en Aukje binne trettjin bern bekend, fiif dêrfan wurde folwoeksen. De earste Jeltsje wurdt fjirtjin jier, de earste Klaas sawat ien jier, de earste Tætske hast fiif moanne, de twadde Tætske oardel jier, de tredde Tætske sân jier en acht moanne, de earste Jelle sân moanne, de twadde Jeltsje oardel jier, en de tredde Jeltsje fiif moanne.
Yn 1818 ferstjerre Gerben Klazes en twa fan ’e bern. Krekt foar Gerben syn dochter Tætske fan sân jier, en oardel moanne nei him Jeltsje fan fiif moanne.

1 Jeltje Gerbens Brouwer * Sate nr 3 Súdhoek St.-Anne 1 maaie 1798 ~ St.-Anne 27 maaie 1798 † Súdhoek St.-Anne 5 maaie 1812, hûs nr
2 Klaas Gerbens * Sate nr 3 Súdhoek St.-Anne 28 april 1800 ~ Bitgum 8 juny 1800 † foar 21 des. 1801
3 Klaas Gerbens Brouwer * Sate nr 3 Súdhoek St.-Anne 21 des. 1801~ Bitgum 31 jan. 1802 † Menaam (Bitgum) 23 sept. 1878 [] Bitgum r 14
Rouadvertinsje Ljouwerter Krante 27 sept. 1878:
Overleden te Menaldum, Klaas G./Brouwer, oud circa 77 jaren./23 September ’78./Geheel eenige kennisgeving./
Klaas is hierder fan syn famylje op syn âlderspleats yn ’e Súdhoek ûnder St.-Anne sûnt 7 jan. 1823 (36 bunder en 74 fjouwerkante roeden; 13 bunder greide en 23 bunder boulân); letter fuorman te Bitgum (hûs en hiem B22);
x St.-Anne 1 juny 1823 
Maaike Oenes Wouda * Bitgum 22 des. 1801~ dêr 3 jan. 1802 † dêr 4 juny 1870 [] dêr r.14, gr. 11; yn 1823 faam te St.-Anne, dr f. Oene Wytses Wouda, skipper te Bitgum, en fan Janke Foppes Fopma

§ IN WAT SNEU SECHJE
Dit sechje gong yn Bitgum: Earst boer, dan kastlein, dêrnei mei ’t gat op ’e fuormanswein en dan as arbeider nei d’ ein. Klaas en Maaike hawwe alle stadia net meimakke.

In fariant te Froubuorren-Stiens, meidield troch Pieter Sipke Bouma te Stiens: Earst boer, dan kastlein, dan mei it gat yn ’e fuormanswein, hynder dea en de wein ynein.
Noch wer in oare – net folle lichtere fariant: Earst boer, dan kastlein, it kret stikken en de weinyn ein, as arbeider nei d’ ein.

4 Reimer Gerbens Brouwer, folget XI.1
5 Theedske Gerbens Brouwer * Sate nr 3 Súdhoek St.-Anne 30 des. 1806 ~ Bitgum 1 febr. 1807 † Sate nr 3 Súdhoek St.-Anne 26 maaie 1807 [] Bitgum r. 16
6 Sipke Gerbens Brouwer, sjoch: Genealogy Brouwer 2
7 Teertske Gerbens Brouwer * Sate nr 3 Súdhoek St.-Anne 1 febr. 1809 ~ Bitgum 12 maart 1809 † foar 18 sept. 1810 [] Bitgum r. 16

8 Theetske Gerbens Brouwer * Sate nr 3 Súdhoek St. Anne 18 sept. 1810 ~ Bitgum 7 okt. 1810 † Sate nr 3 Súdhoek St.-Anne 30 maaie 1818, 20 oere (yn stjerakte foarnamme stavere as: Tææske) [] Bitgum r. 16
9 Wopke Gerbens Brouwer, sjoch: Genealogy Brouwer 3
10 Jelle Gerbens Brouwer * Sate nr 3 Súdhoek St.-Anne 26 aug. 1813 ~ Bitgum 26 sept. 1813 † Sate nr 3 Súdhoek St. Anne 15 maart 1814, 8 oere [] Bitgum r. 16

11 Jelle Gerbens Brouwer * Sate nr 3 Súdhoek St.-Anne 17 febr. 1815 ~ Bitgum 19 maart 1815 † Berltsum 8 jan. 1897, 9 oere; gernier yn ’e Súdhoek fan St.-Anne, mei syn broer Wopke eigner fan in bunder lân ûnder St.-Anne; yn 1890 sûnder berop ynwenjend by in skuonmakker te Dronryp; wennet nei 1891 yn it Bitgumer earmhûs, sûnt 1 april 1894 yn it Berltsumer earmhûs
12  Jeltje Gerbens Brouwer * Sate nr 3 Súdhoek St.-Anne 28 maaie 1816 ~ Bitgum 23 juny 1816 † Sate nr 3 Súdhoek St.-Anne 30 des. 1817 [] Bitgum r. 16
13 Jeltje Gerbens Brouwer * Sate nr 3 Súdhoek St.-Anne 3-2-1818, 8 oere † dêr 29-6-1818, 21 oere [] Bitgum r. 16


GENERAASJE XI
XI.1 Reimer Gerbens Brouwer
* Sate nr 3 Súdhoek St.-Anne 28-12-1802 ~ Bitgum 30-1-1803 † Sjoelema state Menaam ûnder Bitgum 16-9-1871, 68 jier, [] Bitgum r. 16, gr. 4; arbeidet en gernierket foar syn trouwen op syn âlderspleats; by trouwen gernier te Menaam; sûnt (wierskynlik) 1828 is er bouboer op Sjoelema state op ’e buorskip Koutum te Menaam ûnder Bitgum (M51, sa’n 70 pm); by it ferstjerren fan syn soan Klaas yn 1869 stiet er te boek as gernier, by syn ferstjerren sûnder berop;
x Menameradiel 12-11-1828, 25 en 22 jier, Jantje Rinses Haadsma * Easterbierrum 7-1-1806 ~ dêr 2-2-1806 † Skrâns ûnder Huzum 2-12-1878 [] Bitgum r. 16, gr. 3; by trouwen sûnder berop te Menaam; Roimer en Jantsy gean 19-10-1838 mei attestaasje fan Bitgum nei Menaam.
Nei Roimer syn ferstjerren is Jantsy rintenierske yn ’e Skrâns ûnder Huzum; dr f. Rinse Ages Haadsma, boer te Easterbierrum, letter Minnertsgea, sûnt 1818 op Donia state (ek neamd Hemmema) te Menaam ûnder Bitgum, tsjerkeriedslid te Bitgum, en fan Botje Tanes Faber.
Sjoch:  Erfgoed Fundaasje Genealogy Haadsma

Fan Reimer Gerbens I is in sulveren hazzesprong – dat is in tabaksútheller foar de piip – bewarre bleaun en syn sulveren geboarteleppel. It foarwerp hyt ek pipepeuter, pipestoker en pipewrotter.

Reimer Gerbens Brouwer - hazzesprong
Hazzesprong fan Reimer Gerbens mei in hûn op ’e kop: symboal fan trou. Foto’s: Freek Zwart. Erfgoed Fundaasje – Kolleksje Brouwer-St.-Anne-Bitgum, skonken troch Roymer Doekeles Brouwer (XV.3.6)
 
Reimer Gerbens Brouwer - geboarteleppel
Geboarteleppel mei oan ’e bûtenkant fan ’e bak trije generaasjes Reimer Gerbens Brouwer: 1802, 1856 en 1915. Oan ’e binnenkant: Rense Ulbe 1 dec. 1980 (soan fan Jehannes Ulbe Reimers Brouwer)
image3
Eigendom: Rense Ulbe Brouwer (XVI.2.1.). Sjoch foar beskriuwing: Erfgoed Fundaasje – Sulver – Brouwer, Reimer Gerbens
brouwer-sjoelema-2
It eardere hoarnleger fan Sjoelema state oan ’e Sânwei ûnder Menaam, mei noch in stik fan ’e grêft. De pleats stie op ’e terp Koutum. It is noch in krunige hoeke: mei de ruilferkaveling is dit histoarys stee net sljochte, tanksij de ynset fan Doekele Gerbens Brouwer, dan foarsitter Ruilferkaveling Berltsum (XV.3). Op ’e achtergrûn de buorskip Paulus Tille. As Reimer Gerbens-en-dy dêr buorkje wurdt Sjoelema state ‘de Brouwerspleats’ neamd, mei de Brouwersgrêft, -opfeart en –reed; en it Brouwerslân, dat noch lang sa neamd wurdt, grif omdat har neiteam dat oant yn ’e fyfde generaasje nei him noch brûkt. Fotograaf: Bauke Postma. Kolleksje Erfgoed Fundaasje
Jantje Rinses Haadsma rouadvertinsje
Ljouwerter Krante, 6-12-1878

Bern:
1 Gerben Reimers Brouwer, folget XII.1
2 Botje Reimers Brouwer
* Sjoelema state Menaam ûnder Bitgum 24-8-1831 † dêr 8-11-1851 [] Bitgum r. 16

3 Aukje Reimers Brouwer * Sjoelema State te Menaam ûnder Bitgum 29-3-1835 † dêr 23-5-1884, 49 jier, [] Bitgum r.16, gr.6;
x Menameradiel 29-3-1862, 27 en 23 jier, Jentje Dirks Siderius * St.Jabik 4-8-1838; by trouwen keapman te Rie, yn 1864 dêr koaltsjer; yn 1868 gernier te Doanjum; yn 1870, 1892 gernier en keapman te Bitgum (hûsnr B38, nei 1875 omnûmere nr 52); emigreart yn 1892 mei syn soan Reimer nei de Feriene Steaten; yn 1898 ‘farmer’ te Ashton, South Dakota, yn 1915 feehâlder te Chicago (H 10209, Lasellestr.); sn fan Dirk Dirks Siderius, yn 1810, ’53 keapman te St.-Anne, 1833-1838 boer op Toerenburg (nr 30) te St.-Anne ûnder Bitgum, dêrnei boer op it Nijbilt ûnder St.-Jabik (nr 34), en fan Reinou Klazes de Groot, wennet as widdo sûnder berop te Rie;
Jentsje x 2 Ljouwerteradiel 26-2-1898 Rinske Gerrits Plantinga; winkelfrou te Stiens; dr fan Gerrit Gerrits Plantenga en Bootje Jacobs Damstra, widdo fan Wijtze Hiemstra
Sjoch: Johannes Woudstra, Siderius, de Familie en het Handschrift, eigen behear, Ingelum, 2002 – XII.207, side 153 + idem, Schema Siderius-Brouwer-Koopmans/Koopal-Heslinga, siden 176 en 177
4 Rinse Reimers Brouwer, folget XII.2
5 Jeltje Reimers Brouwer
* Sjoelema state te Menaam ûnder Bitgum 3012-1840 † Everett, Washington, Noard Amearika, mooglik yn 1910, 69 jier, [] Event Place Everett Ward 2, Snonomish, Washington; yn 1874 keapfrou yn ’e Skrâns ûnder Huzum, yn 1893 dêr sûnder berop; ferfart yn 1902 nei Everett, Washington, Noard Amerika, wurdt dêr neamd Geltzie Fisher (neffens fonetyskachtige klanken fan Jeltsy en Fries, los fan ’e etymologyske stam); Jeltsy wennet yn by har soan Reimer Gerrits de Vries, dy hat dêr eigendom ûnder de namme Ralph Fisher (* Bitgummole 12-2-1871 † Yakima, Washington 26-9-1956; x 25-11-1897 Mary Ann Gedes * Banff, Skotlân 10-3-1871 † Levenworth, Washington 4-5-1951; bern: Annie, Janet en Georg Fisher;

x Menaam 9-5-1866, 25 en 27 jier, Gerryt Foppes de Vries (by de geboarte ynskreaun as Gerryt, letter is it meast Gerrit) * Bitgum 12-5-1838 † ûnder Huzum 3-9-1877, hûsnr 143, 39 jier, [] Bitgum, r. 6, gr. 13 (syn ferstjerren wurdt oanjûn troch syn heit en Keimpe Tjeerds de Vries, grofsmid ûnder Huzum); oant 1867 smidsfeint by syn heit te Bitgum; fan 11-6-1867 oant 10-3-1868 smidsfeint te Ljouwert; dêrnei smidsfeint by syn broer te Bitgum (hûsnr 11a); yn 1871 skipper te Bitgum; de húshâlding ferfart op 21-10-1874 dêrwei nei Huzum (Skrâns283K), Gerryt is dêr arbeider; sn fan Foppe Pieters de Vries, grofsmid te Menaam en Bitgummole, en Rinske Jacobs Hiemstra
6 Froukje Reimers Brouwer
* Sjoelema state te Menaam ûnder Bitgum 20-3-1844, 23 oere, † St.-Jabik 14-9-1928 [] St.-Jabik r. 4 gr. 50; kastleinske yn De Brouwerij te St-Jabik, dêr ek winkelfrou;

x Hinnaarderadiel 17 febr. 1864, 21 en 19 jier, Æsge Ypes de Vries * Wommels 7-2-1843 † St.-Jabik 14-2-1929 [] St.-Jabik r. 4, gr. 50; fan 1-12-1861 oant 13-5-1865 bakkersfeint by Fokke Abdias Buwalda te Bitgum (nr 76); dêrnei te Frjentsjer, wenjend te Wommels; by trouwen bakkersfeint te Wommels; komt Alde Maaie 1866 út Easterwierrum yn Bitgum; de húshâlding wennet in hoart yn by Froukje har heit en mem op Sjoelema state; yn 1866 skipper te Menaam ûnder Bitgum, dêrnei bierhûshâlders te St.-Jabik oan it Súdeand (no nr 4) yn de Brouwerij (neffens oerlevering neame se har herberch nei Froukje har fan.); sn fan Ype Ypes de Vries, foar syn trouwen bakkersfeint te Reduzum, dêrnei bakker te Wommels, en fan Ymkje Annes Roorda