GENEALOGY BROUWER 2

NEITEAM FAN SIPKE GERBENS BROUWER
Foar foarteam sjoch:
Genealogy Brouwer 1

* = berne/born
~ = doopt/baptized
x = troud/married
w.m.=wennet mei/living together
sk=skieden/divorced
† = ferstoarn/deceased
[] = begroeven/burried
§=anekdoate/meidieling/tafoeging; wêrjûn yn grien
Wat is in stambeam?
Wat is in genealogy
?

GENERAASJE XI
XI.2 Sipke Gerbens Brouwer
x Akke Yntes van Donia
Bern:
1 Dirkje Sipkes Brouwer
x Æde Wybrands Feddema
2 Aukje Sipkes Brouwer
3 Aukje Sipkes Brouwer
4 Tætske Sipkes Brouwer
x Jacob Jacobs Kuijk
5 Ynskje Sipkes Brouwer
x Dooitze Jelles Nauta
6 Jeltje Sipkes Brouwer
7 Gerben Sipkes Brouwer, folget XII.3
x Cornelia Petronella van Huizen
8 Auke Sipkes Brouwer, folget XII.4
x 1 Baukje Lykles Algra
2 x Margaretha Alberts Kroeze

GENERAASJE XII
XII.3 Gerben Sipkes Brouwer
x Cornelia Petronella van Huizen
Bern:
1 Adriana Gerbens Brouwer
x Æde Ædes Postma
2 Johannes Gerbens Brouwer
3 Auke Gerbens Brouwer
x Sjoukje Freerks van Dijk
4 Durk Gerbens Brouwer
5 Durk Gerbens Brouwer
x Aaltje Petrus Feenstra
6 Johannes Gerardus Gerbens Brouwer, folget XIII.4
x Trijntje Sipkes Weiland

XII.4 Auke Sipkes Brouwer
x 1 Baukje Lykles Algra
2 x Margaretha Alberts Kroeze
Bern út it twadde houlik:
1 Albert Aukes Brouwer

GENERAASJE XIII
XIII.4 Jan Gerbens Brouwer
x Trijntje Sipkes Weiland
Bern:
1 Gerben Jans Brouwer, folget XX.5
2 Sipke Jans Brouwer, folget XX.6
3 Jantje Aafje Brouwer
x Jacob Laverman
4 Anne Jans Brouwer, folget XX.7
5 Auke Jans Brouwer, folget XX.8
6 Dirk Jans Brouwer, folget XX.9