Tjitske Folkerts Binnema
Aaltje Binnema en G.Y. Buis, 11-1921
Aaltje Sophie Buis
Hyltje Jans Heeringa
Yfke Dirks Olivier
Yfke Dirks Olivier en Hiltje Johannes Rienks
Yfke Dirks Olivier en Sikke Johannes Rienks (*1915)
Johannes Sikkes Rienks
Johannes Sikkes Rienks, pasfoto
Johannes Sikkes Rienks, Risum, 9-1-1959
Johannes Sikkes Rienks en Yfke Dirks Olivier
Johannes Sikkes Rienks en Yfke Dirks Olivier
Sikke Johannes Rienks (*1858), 1930
Sikke Johannes Rienks (*1858), Yfke Dirks Olivier en Johannes Sikkes Rienks
Sikke Johannes Rienks (*1915)
Sikke Johannes Rienks (*1915), 19-6-1916
Sikke Johannes Rienks (*1915) [?]
Sikke Johannes Rienks (*1915) [?]
Sikke Johannes Rienks (*1915) en Hiltje Johannes Rienks
Sikke Johannes Rienks (*1915) en Hiltje Johannes Rienks, 27-1-1920
Sikke Johannes Rienks (*1915) en Hiltje Johannes Rienks, 29-7-1927
Sikke Johannes Rienks, ûnderste rige, twadde fan links
Folkert Roeda [?] + tank mei trije soldaten
Roeda, pôlehoeder
Sipke Roeda, 40 jier, 1907
Skoalle Hallum
Boukje Jacobs van der Weit
Wytze Jacobs van der Weit
Dirk Ytzens van der Werff
Antje Sipkes van der Woude