Earder Nijs fan Erfgoed Fundaasje

 • De Folle Dôfpot èn de Sek

  DE FOLLE DÔFPOT ÈN DE SEK Sinteklazeferske foar Bert Looper, direkteur Tresoar   Hoe giet it mei dy Bert? Ik hoopje goed en mei my ek. Hjir is foar dy dan foar de sande kear de presintaasje fan deselde frekte rekken fan tritichtûzen euro mienskipsjild, opfierd wol oan ferferlendst ta, myn jonge. Dript yn it

  Continue reading

  Lês fierder


 • HZPC Hofleveransier

  HZPC HOFLEVERANSIER Hannelshûs Hettema is yn 1898 oprjochte.Neffens oerlevering yn ’e famylje is dit Hannelshûs Hettema oprjochte mei de namme Handelshuis Hettema of Hettema Aardappelhandel en is de oprjochtingsdatum: 27-2-1898, dat is de jierdei fan Hette Hettema, hy wurdt dan 35 jier (* Bitgum 27-2-1863). Mar Hette Hettema hannele al earder yn benammen setierdierappels – ek

  Continue reading

  Lês fierder


 • De ‘lytse skiednis’ bewarje


 • Important Zijlstra archive, ‘Stealing’ for food, Our Charlemagne, Living together in 1822, Free from a surname

  IMPORTANT ZIJLSTRA ARCHIVE Family of the president of De Nederlandsche Bank (The Dutch Bank) On 1 August 2020, an archive of the farmer’s family of prime minister Jelle Zijlstra was donated to Erfgoed Fundaasje. This business and family archive had been kept for a long time on the Sylstra farm in Klooster-Lidlum, south of Oosterbierum,

  Continue reading

  Lês fierder


 • Utstalling Ald Stedhûs Frjentsjer

  Yn it âlde Stedhûs te Frjentsjer (Riedhúsplein 1) is in permaninte útstalling ynrjochte fan it wurk fan Erfgoed Fundaasje, yn ’e mande mei Historisch Centrum Franeker en ’t Bildts Aigene. Hjirûnder in oersicht mei tekst en foto’s. Besichtiging op ôfspraak: 058-212 00 35. Klik hjir foar de foto’s. Klik hjir foar Frysk. Klik hjir foar

  Continue reading

  Lês fierder


 • Skinking Kolleksje Zijlstra Easterbierrum, ‘Stelle’ om iten, Hokke anno 1822, Frij fan in achternamme

  NIJ: SKINKING KOLLEKSJE ZIJLSTRA EASTERBIERRUM – Skinking Kolleksje Zijlstra, – Genealogy Zijlstra ‘STELLE’ OM ITEN Wa giet as arbeidster fan 62 út te stellen? Maaike Alles Sybrandi (1815-1903), in oerbeppe fan ’e presidint fan ’e Nederlandsche Bank. Dêr binne net sa’n bytsje lju ûnder it arbeidzjend folk dy’t alle dagen fan moarns fjouwer oant jûns

  Continue reading

  Lês fierder


 • AS IT DAGET

  AS IT DAGET by wurd en geast à la Obe Postma Hawwe jimme wolris west yn it tsjerkje fan Nijhuzum? Ik ha ek wol myn besinnen yn dat doarpke hân, wie it net yn ’e tsjerke dan wol foar de pleatsen oer, dy stjelp fan generaasjes Galema’s,

  Lês fierder


 • Oerdracht Argyf Braaksma-Rienks

  Sneontemiddei 7 septimber waard it famylje- en bedriuwsargyf Braaksma-Rienks oerdroegen troch Minne Ruurds Braaksma oan Stichting Erfgoed Fundaasje. It argyf is ynventariseard, argiveard en foar in part digitaliseard en wurdt yn behear jûn by Gemeente Waadhoeke. It is tagonklik foar agrarys ûndersyk en tentoanstellings. Sa is mei de Agrarise Dagen te Frjentsjer in part fan

  Continue reading

  Lês fierder


 • Sulveren middei erfgoed fundaasje

  Sulveren middei Erfgoed Fundaasje: Ja, mei goud oerstriele De presintaasje fan Erfgoed Fundaasje op sneon 6 maaie 2017 te Ingelum wie fan ’e fruchtbere grûn. In soad minsken – al mei al sa’n 300 – namen kennis fan ’e doelstelling fan ’e stichting: it te boek- en feilichstellen fan agrarise skiednis. Wat wie it ûnderhâldend en besteklik.

  Continue reading

  Lês fierder


 • Oanbieding Kolleksjes Brantsma I en II

  Twa frachten klean út patrisise en adelike fermiddens fan ’e famyljes Brantsma-Van Slooten-Van Sminia en dêrneist de famyljes Brantsma-Van Heerdt tot Eversberg-Van Haersma de With wurde yn ’e takomst foar de mienskip bewarre en binne op termyn foar publyk te besjen. Stichting Erfgoed Fundaasje bemiddelet yn dat proses en beskriuwt it unike guod. De ûntfangst

  Continue reading

  Lês fierder


 • Tentoanstelling Kolleksjes Brantsma I en II

  9-7-2019 – 14-9-2019 – Tsjerkepaad St. Laurentiustsjerke/Church Saint Lauren Fan 9 july 2019 ôf is in kolleksje adelike klean te sjen yn Raard (Súdwest Fryslân), yn ’e Laurentiustsjerke. Dat binne kostúms en oare kleanstikken út de famyljes Brantsma-Van Slooten-Van Sminia dy’t skonken binne oan Erfgoed Fundaasje. From July 9th, 2019 on, a collection of noble

  Continue reading

  Lês fierder